آيا اسلام دين صلح است يا دين جنگ؟
پاسخ:
در قرآن هم دستورجنگ رسيده وهم دستور صلح. آيات زيادي راجع به جنگ با كفار ومشركين داريم: «وَقاتِلوا في سَبيلِ اللهِ الَّذينَ يُقاتِلونَكُمْ وَلاتَعْتَدوا» بقره/190 وآيات ديگري. همچنين است  درباب صلح: «وَ اِنْ جَنَحوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها» انفال/61 [اگر تمايل به سلم وصلح نشان دادند، توهم تمايل نشان بده.] يك جا مي فرمايد: «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» نساء/128 [وصلح بهتر است.] پس اسلام  دين كداميك است؟
اسلام نه صلح را به معني يك اصل ثابت مي پذيرد كه درهمة شرايط [بايد] صلح وترك مخاصمه[حاكم باشد ] ونه درهمة شرايط جنگ را مي پذيرد. صلح وجنگ در همه جا تابع شرايط است، يعني تابع آن اثري است كه از آن گرفته مي‏شود. مسلمين چه درزمان پيغمبر، چه در زمان حضرت امير، چه در زمان امام حسن و امام حسين، چه در زمان ائمةديگر وچه درزمان ما، درهمه جا بايد دنبال هدف خودشان باشند، هدفشان اسلام وحقوق مسلمين است؛ بايد ببينند كه در مجموع، شر ايط واوضاع حاضر، اگربا مبارزه و مقاتله  بهتر به هدفشان مي‏رسند، آن راه را پيش بگيرند و اگر احياناً تشخيص مي‏دهند كه با ترك مخاصمه بهتر به هدفشان مي رسند آن راه را پيش بگيرند.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه نهم تیر ۱۳۸۸ توسط مرتضی